YETKİ TESPİTİ • İŞKOLU ARAŞTIRMASI

Özet

ÖZET: Yetki tespiti uyuşmazlıklarında uyuşmazlık konusu işyerlerinin hangi işkolunda kayıtlı oldukları tespit edildikten sonra hüküm kurulmalıdır.
Yargıtay YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E: 2015/11256 K: 2015/15216 T: 28.04.2015
YARGITAY KARARI

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacı şirket tarafından tebül-lüğ edilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 30.01.2014 tarihli yazısında Birleşik Metal Sendikası'nın Adana ve Bolu adreslerinde kurulu işyerinde çoğunluğun sağlandığına dair olumlu yetki tespit yazısı verildiği ve bu işyerinde davalı sendikanın işletme toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili olduğunun belirtildiği, ancak olumlu tezpit yazısı, davalı bakanlıkça hukuka aykırı olarak tanzim edildiği, davalı sendikanın şirket işyerinde işletme toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili olmadığı, kurulu işyerlerinde çalışan sayısının 135 olduğu, davalı Sendika'nın yetkisinin iptal edilmesine ve davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı Sentika vekili cevap dilekçesinde özetle; davacı işyerinin Adana ve Bolu işyerinde çalışan 96 işçinin 45'inin üyeliği ile çoğunluğun sağlandığının, bu nedenle davanın reddini savunmuştur.

Davalı Bakanlık vekili cevap dilekçesinde özetle; davalı Bakanlığın olumlu yetki tespiti yazısının usul ve yasaya uygun olduğu bu nedenle davanın rednini savunmuştur.

Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacı işyerinin, İstanbul, Ankara, Bolu ve Adana'da bulunan işyerlerinde toplam çalışan sayısının 131 olduğu, davalı sendikaya üye sayısının 45 kişi olduğu, davacı işyerinin bulunduğu Adana ve Bolu işyerleri ile İstanbul adresinde bulunan merkez işyerinin ve Ankara adresinde kurulu işyerlerinin bütünlük arz etmeleri sebebiyle işlektme niteliği taşıdıkları, sendikal çoğumluk sayısının 52 olması gerekirken sendikalı çalışan sayısının 45 işçi olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz:

Kararı davalılardan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temyiz etmiştir.

Gerekçe:

6356 sayılı yasanın 5 Maddesi uyarınca “-(1) Bir işyerinin girdiği işkolunun tespiti Bakanlıkça yapılır. Bakanlık, tespit ile ilgili kararını Resmi Gazete'de yayımlar. Bu tespitle karşı ilgililer, kararın yayımından itibaren on beş gün içinde dava açabilir. Mahkeme iki ay içinde kararını verir. Kararın temyiz edilmesi halinde Yargıtay uyuşmazlığı iki ay içinde kesin olarak karara bağlar.

(2)    Yeni bir toplu iş sözleşmesi için yetki süreci başlamış ise işkolu değişikliği tespiti bir sonraki dönem için geçerli olur. İşkolu tespit talebi ve buna ilişkin açılan davalar, yetki işlemlerinde ve yetki tespit davalarında bekletici neden sayılmaz.

(3)    İşkolu değişikliği yürürlükteki toplu iş sözleşmesini etkilemez.”

Öncelikle belirtmek gerekir ki, 6356 sayılı Kanun'un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan düzenlemenin yetki süreci devam ederken ortaya çıkan ve çözümü aynı maddenin 1. fıkrasında özel olarak düzenlenen işkolu tespit prosedürü ile mümkün olan işkolu uyuşmazlıklarıyla sınırlı olarak değerlendirilmesi gereklidir.

Davacı işverenin İstanbul ve Ankara'da bulunan işyerlerinin yetki tespit tarihinde hangi işkolunda kayıtlı olduklarının tespiti gerekmektedir. Mahkemece davacının İstanbul/Beşiktaş'da faaliyet gösteren..............- 13 sicil numaralı işyeri ile Ankara'da............-28 numaralı işyerlerine ait tescil bilgilerini içerir kayıtlar getirtilerek davacı şirketin işletme kapsamına dahil olduğunu ileri sürdüğü bu işyerlerinin yetki tespit tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve Bakanlık kayıtlarında hangi işkolunda kayıtlı oldur-ları tespit edilmelidir. İstanbul ve Ankara üyelerinin işletme sayıları Adana ve Balı işyerleri ile aynı iş kolunda olup olmadıkları belirlenmeden, bu işyerlerindeki üyelerin yetki tespitinde sayıya dahil edilmeleri hatalıdır.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 28/04/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Dergi: 2015/4