TEBLİGAT YÖNTEMİ • ŞİRKET ÇALIŞANI

Özet

ÖZET: Tebliği alan kişinin şirket çalışanı olup olmadığı sadece SGK kaydıyla değil, kolluk marifeti ve diğer delillerle tespit edilmelidir.
Yargıtay YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E: 2015/11117 K: 2015/13727 T: 14.05.2015
Şikayetçi borclu şirket icra mahkemesine başvurusunda; satış ilanının tebliğ edildiği kişinin borçlu şirketin çalışanı olmadığından bahisle usulüne uygun tebliğ edilmediğini ve sair fesih sebeplerini ileri sürerek ihalenin feshini talep etmiş, mahkemece Sosyal Güvenlik Kurumu cevabi yazıları esas alınarak, satış ilanı tebliğ evrakını alan M. tebliğ tarihinde borçlu şirketin çalışanı olmadığının tespit edildiği gerekçesiyle şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 12. maddesine göre, hükmi şahıslara tebligat selahiyetli mümessillerine, bunlar birden ziyade ise yalnız birine yapılır. Aynı Kanunun 13. maddesine göre de, tebliğ yapılacak bu kişiler herhangi bir sebeple mutad iş saatlerinde iş yerinde bulunmadıkları veya o sırada evrakı bizzat alamayacakları bir halde oldukları takdirde ancak o zaman, tebliğ orada hazır bulunan memur veya müstahdemlerinden birisine yapılır. Tebligat Tüzüğü'nün 18. maddesinde selahiyetli kişilerin bulunmadığının tebligat belgesinde gösterilip bunun açıklanması lüzumu hüküm altına alınmıştır.

Somut olayda satış ilanı tebligat mazbatasında, tebliğ işleminin 20.05.2014 günü “işyeri yetkilisinin teyziat saatlerinde dışarıda oludğu-nu beyan eden aynı adreste daimi çalışan evrak almaya ehil M. imzasına tebliğ edildi” şerhiyle yapıldığı, tebligatın şeklen usule uygun olduğu anlaşılmakla birlikte, beyada dayalı olarak düzenlenen SGK sigortalı çalışan kayıtları esas alınarak, tebligatı alan M. tebliğ tarihinde borçlu şirketin çalışanı olmadığından bahisle tebligatın usulsüz oludğuna karar verilmesi doğru değildir.

Bu durumda mahkemece, tebliğ yapılan M. tebliğ tarihi itibariyle borçlu şirketin çalışanı olup olmadığı hususunun kolluk marifetiyle araştırılarak ve bu konuda tarafların delilleri toplanarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ

İhale alıcısının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 66 ve HUMK'un 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,14.05.2015    gününde oybirliğiyle karar verildi.

Dergi: 2015/5