SIRA CETVELİNE İTİRAZ • İZLENECEK YOL

Özet

ÖZET: Sıra cetvelinin düzenlenmesinde dikkate alınması gereken husus, icra takibinin ve buna ağlı olarak geçerli bir haciz işleminin varlığıdır. Bu şartın bulunması halinde, takibe konu alacağın niteliğine göre sıra cetvelindeki yerinin doğru olmadığı iddia aluşmuşsa, itiraz etmeyenleri etkilememek kaydıyla önce sıralamaya itiraz edenin ve itiraz edilen sıranın yerindeliğinin denetimi yapılmalıdır.
Yargıtay YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E: 2014/5929 K: 2015/4496 T: 11.06.2015
Şikayetçi vekili, müvekkilinin haciz tarihi, şikayet olunun S.S.P.M.ve S.Kredi ve Kefaleti K.'nin haciz tarihinden daha önce oludğundan, düzenlenen sıra cetvelinde 4. sırada yer olması gerektiğini, ancak usul ve yasaya aykırı olarak 5. sıraya konulduğunu ileri sürerek, sıra cetvelinin iptalini istemiştir.

Şikayet olunan S.S. P.M.E.ve S.K.ve Kefaleti Kooperatifi vekili, müvekkilinin haciz tarihlerinin şikayetçinin haciz tarihlerinden önce oludğunu savunarak, şikayetin reddini istemiştir.

Mahkemece, takip borçlusu B.B.'a husumet yöneltilemeyeceğinden bahisle, şikayetin dava şartı yokluğundan reddine dair verilen karar, Dairemin 26.11.2012 tarih ve 5032 E. 6947 sayılı ilamı ile, şikayet dilekçesinden, sırasına itiraz edilen ve dava sonunda hukuki durumu etkilenecek olan alacaklının S.S.P.M.E.ve S.K.ve K.Kooperatifi olduğunun anlaşıldığı, bu durumda, şikayetçiye taraf teşkili ile ilgili usuli eksikliğin giderilmesi için süre verilerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiği belirtilerek bozulmuş, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda, iddia, savunma benimsenen bilirkişi ek raporu ve dosya kapsamına göre, şikayete konu sıra cetvelinde şikayetçiye 7. sırada yer verildiği, şikayet olunan S.S. P.M.E.ve S.K.ve K.Kooperatifi'nin, sıra cetvelinde 1. sırada pay ayrılan 2009/6270 E sayılı dosyasındaki haczinin satış tarihi itibariyle düşmüş olduğu, ancak aradaki diğer tüm dosyaların yine şikayet olunan kooperatifin alacaklı bulunduğu dosyalar oludğu ve bu dosyalardaki haciz tarihlerinin şikayet olunan kooperatifin alacaklı bulunduğu dosyalar oludğu ve bu dosyalardaki haciz tarihlerinin şikayetçinin haczinden önce olduğu, bu durumda şikayetçiye sıra cetvelinde 6. sırada pay ayrılması gerekir ise de, şikayet olunan S.S.P.M.E.ve S.K.ve K.Kooperatifi'nin ilk beş sırada yer alan diğer dosyalarındaki alacak miktarları gözününde bulundurulduğunda, şikayetçinin alacaklı olduğu icra dosyasına para kalmayacağı gerekçesiyle, şikayetin reddine karar verilmiştir.

Kararı, şikayetçi vekili temyiz etmiştir.

Şikayet, sıra cetvelinde sıraya ilişkindir.

Dosya kapsamından, şikayete konu sıra cetvelinde, şikayet olunanın alacaklı bulunduğu Pendik 2. İcra Müdürlüğü'nün 2009/6270 E. 2009/6272 E. 2009/9151 E. ve 2009/9250 E. sayılı icra dosyalarına pay ayrıldığı, yine şikayet olunanın alacaklı olduğu Pendik 2. İcra Müdürlü-ğü'nün 2009/16121 E. ve 2009/16126 E. sayılı dosyaları ile şikayetçinin alacaklı olduğu İstanbul 29. İcra Müdürlüğü'nün 2009/35157 E. sayılı dosyalarına ise pay ayrılmadığı anlaşılmıştır.

Şikayetçi vekilince, sıra cetvelinde 1. sırada pay ayrılan şikayet olunanın alacaklı olduğu Pendik 2. İcra Müdürlüğü'nün 2009/6270 E. sayılı dosyadaki haczin düşmüş olduğu ileri sürülerek, sıra cetveline karşı şikayette bulunulmuş olup, 2, 3, ve 4. sıradaki dosyalara yönelik herhangi bir şikayetinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

Sıra cetvelinin düzenlenmesinde göz önüne alınması gereken ilk husus, icra takibinin ve buna bağlı olarak geçerli bir haciz işleminin varlığıdır. Bu şartların bulunması halinde takibe konu alacağın niteliğine göre sıra cetvelindeki yerinin doğru olmadığı iddia olumuşsa itiraz etmeyenleri etkilememek kaydı ile önce sıralamaya itiraz edenin ve itiraz edilen sıranın yerindeliğinin tenetimi yapılacaktır. (YHGK'nın 05.03.2008 tarih ve 161 E. 213 K. sayılı ilamı) Süresinde itiraz ya da şikayet yoluna başvurulmayan icra dosyalarındaki alacaklılar yönünden sıra cetveli kesinleşmiş olduğundan, bu alacaklılar lehine ya da aleyhine hüküm tesis edilemeyeceği gibi, düzenlenecek yeni sıra cetvelindeki hukuki durumları da önceki sıra cetveline göre herhangi bir değişlik göstermeyecek, kesinleşen miktardan daha fazla pay almaları mümkün olmayacaktır. Sıra cetveline şikayetin kabulü halinde, bundan yalnızca şikayetçi alacaklının yararlanması, şikayetçi olmayan aleyhine kesinleşen hukuki durumun ve pay miktarının yeni cetvelde nazara alınması gerekmektedir.

Somut olayda, sıra cetvelinde, şikayet olunanın alacaklı bulunduğu Pendik 2. İcra Müdürlüğü'nün 2009/16121 Eb ve 2009/16126 E. dosyalarına 5. ve 6. sırada yer verilmemiş ise de, 100. madde bilgilerine göre haciz tarihleri dikkate alınarak bu dosyalara pay ayrılmadığı cetvelde belirtilmiş ve sıra cetveline bu madde bilgileri eklenmiş ve cetvel ile birlikte tebliğ edilmiş olup, bu dosyalara pay ayrılmadığı belirtildiği halde anılan dosyalar yönünden süresi içinde şikayet olunan tarafından şikayet yoluna başvurulmadığından, bu dosyalara satış bedelinden pay ayrılmamasına ilişkin husus kesinleşmiş bulunmaktadır.

Bu durumda mahkemece, şikayetçinin, sıra cetvelinde 2, 3, ve 4. sıralarda yer alan icra dosyalarına yönelik herhangi bir şikayetin bulunmadığı ve yukarıda açıklandığı üzere düzenlenecek yeni sıra cetvelinde Pendik 2. İcra Müdürlüğünü'nün 2009/16121 E. ve 2009/6126 E. sayılı dosyalarına da artık pay ayrılmayacağı hususu gözetilerek, hükmün gerekçesinde, haczinin düşmüş olduğu belirlenen Pendik 2. İcra Müdürlü-ğü'nün 2009/6270 E. sayılı dosyasına ayrılan payın şikayetçinin alacaklı olduğu icra dosyasına ödenmesi gerektiği belirtilip, şikayetin kabulü ile sıra cetvelinin iptaline karar verilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.

Diğer yandan, 26.12.2011 olan şikayet tarihinin gerekçeli karar başlığında 26.02.2013 olarak yazılmış olması da hatalı olmuştur.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, şikayetçi yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 11.06.2015 tarihine oybirliği ile karar verildi.

Dergi: 2015/5