SAHTE BELGELERLE TRAFİĞE TESCİL • SAHTE RUHSAT VE PLAKA ALINMASI EYLEMİNDE TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİNİN SORUMLULUĞU • ZİNCİRLEME SAHTECİLİK SUÇLARI

Özet

1- Sahtecilik ve dolandırıcılık eyleminden sanıkların sahtecilik eylemleri ile ilgili olarak, Ticaret Sicil Memurluğu'na ayrıntılı biçimde yazı yazılarak limited şirketlerin hangi tarihlerde kurulduğu, hangi tarihlerde hisse devri yapıldığı ve yeni ortak alındığı, hayali otobüslerin trafiğe tescil tarihlerinde şirket ortaklan ile temsile yetkili kişilerin kimler olduğu a,çıklığa kavuşturulduktan sonra; Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden ve Trafik Müşavirliği işleri yapan uzman kişilerden görüş alınarak, trafik müşavirliği işlemlerinin na,sıl yürütüldüğü, müşavirin ara,çları görüp görmediği, işleri hangi sıfatla takip ettiği, tescil olunan ara,çlann ve faturalarının hayali olup olma,dığını bilebilecek konumda bulunup bulunma,dığı ara,ştınlıp saptanarak sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun belirlenmesi gerekmektedir.

2- Sahte belgelerle trafiğe tescil ettirilerek ruhsat ve plaka alınan ara,ç sayısı ka,dar, kendi içerisinde zincirleme biçimde devam eden sahtecilik suçlan oluşur.(4806 Sayılı Yasa ile değişik 765 sayılı TCK m 30, 342, 504, 80)

Yargıtay YARGITAY 6. CEZA DAIRESI E: 0000/0 K: 0000/0 T: 01.01.0001
YARGITAY İLAMI

Sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından sanık NB ve arkadaşlarının yapılan yargılanmaları sonunda: Sanık ÖSU'nun beraatine ve diğer sanıkların mahkûmiyetlerine ilişkin BAKIRKÖY 3. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 20.11.2002 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi katılan vekili, sanık MTÇ ile duruşmalı olarak sanık NB savunmanı ve sanıklar EK ile MÇ tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından kısmen onama ve kısmen bozma isteyen 28.10.2003 tarihli tebliğname ile 4.12.2003 tarihinde daireye gönderilmekle tayin edilen günde sanık NB savunmanının duruşma gününden usulen haberdar edildiği halde duruşmaya gelmediği ve bir mazeret de bildirmediği, sanık EK’ya ise duruşma gününü bildirir davetiyenin gönderildiği, ancak sanığın adresten taşındığı ve başka adresinin de bulunmadığı anlaşılmakla, adı geçen sanıklar hakkında duruşmasız, sanık MÇ hakkında duruşmalı olarak yapılan inceleme sonunda dosya okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Soruşturmanın sonuçlarını içeren tutanaklar, belgeler ve sanık MÇ yönünden duruşmalı inceleme sırasında ileri sürülen savunma doğrultusunda yapılan incelemede;

Hükümden yöntemince haberdar edildiği halde, katılan Alternatif-bank vekilinin temyiz isteminde bulunmadığı,

Katılan Emlakbank vekilinin temyiz isteminin ise dilekçe içeriğine göre, Emlakbank'a karşı gerçekleştirilen dolandırıcılık eylemi ve tüm sanıkların sahtecilik eylemlerini kapsaması karşısında tüm sanıkların sahtecilik eylemleri, Emlakbank'a karşı gerçekleştirilen dolandırıcılık eylemi ile Alternatifbank'a karşı gerçekleştirilen ve hükümlendirilen sanıkların eylemleri yönünden yapılan incelemede;

A-) Dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler kurulunun takdirine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak:

4806 Sayılı Yasa ile hüküm tarihinden sonra TCK’nın 30. maddesinde yapılan, değişiklik uyarınca, para cezalarında bin liranın artıklarının hesaba katılamayacağının gözetilmesi zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş, katılan Emlakbank vekili, sanık NB savunmam, sanıklar MTÇ, MÇ ve EK'nin temyiz itirazları ve tebliğnamedeki düşünce bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden duruşma yapılmasını gerektirmediğinden CMUK’nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak sanıklara, Emlakbank'ı dolandırmak suçundan sonuçta hükmedilen 91.666.666.666 Lira, Alternatifbank'ı dolandırmak suçundan sonuçta hükmedilen 183.333.333.333 Lira ağır para cezalarının 91.666.666.000 Liraya ve 183.333.333.000 Liraya indirilmesi suretiyle, dolandırıcılık eylemleri nedeniyle diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA

B-) Sanıklar NB, HB. MB, MTÇ. AGB, MÇK ve SÖU'nun sahtecilik eylemleriyle ilgili temyiz istemlerine gelince;

1- Ticaret Sicil Memurluğu'na ayrıntılı biçimde yazı yazılarak E ve A Turizm Seyahat Limited Şirketlerinin hangi tarihlerde kurulduğu, hangi tarihlerde hisse devri yapıldığı ve yeni ortak alındığı, hayali otobüslerin Trafiğe tescili tarihlerinde şirket ortaklan ile temsile yetkili kişilerin kimler olduğu açıklığa kavuşturulduktan sonra; Trafik Tescil Şube Müdürlü-ğü’nden ve Trafik Müşavirliği işleri yapan uzman kişilerden görüş alınarak, trafik müşavirliği işlemlerinin nasıl yürütüldüğü, müşavirin araçları görüp görmediği, işleri hangi sıfatla takip ettiği, tescil olunan araçların ve faturalarının hayali olup olmadığını bilebilecek konumda bulunup bulunmadığı araştırılıp saptanarak, sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeden eksik soruşturmaya dayanılarak yazılı şekilde mahkumiyete ve beraate ilişkin hükümler kurulması.

2- Kabule göre de;

Eylemin sahte belgelerle trafiğe tescil ettirilerek ruhsat ve plaka alınan araç sayısı kadar, kendi içerisinde zincirleme biçimde devam eden sahtecilik suçlarının oluştuğu da gözetilmeden, yazılı biçimde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş, katılan Emlakbank vekili, sanık NB savunmanı, sanıklar MTÇ, EK ve MÇ'nin temyiz dilekçelerinde ve sanık MÇ'nin duruşmada ileri sürdükleri tüm itiraz ve savunmaları ile tebliğnamedeki düşünce bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, sanık MÇ yönünden duruşmalı temyiz incelemesi yapılan hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA ilişkin oybirliğiyle alınan karar, 05.05.2004 tarihinde Yargıtay C. Savcısı M. Şenay Baygın'ın katıldığı oturumda, sanık MÇ'nin yokluğunda açıkça ve yöntemince okunup anlatıldı.

Dergi: 2006/3