REHİNLİ ARAÇ • İCRA TAKİBİ • KAZA SİGORTASI TAZMİNATI

Özet

ÖZET: Rehinli aracın paraya çevrilmesi için yapılan takipte, rehinli aracın takip tarihinden sonra kazaya karışmış olması halinde araç için ödenecek olan sigorta tazminatının icra dosyasına ödenmesi istenebilecektir.
Yargıtay YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E: 2015/10206 K: 2015/13585 T: 14.05.2015
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine 12.08.2014 tarihinde başlatılan taşınır rehininin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takipte; alacaklının rehinli aracın kazaya karışmış olması sebebiyle A. A.Ş. nezdinde hasar dosyası açıldığından borçluya yapılacak sigorta tazminatı ödemesinin icra dosyasına gönderilmesini icra memurluğundan talep ettiği icra memur-luğunca rehinli malın satılarak paraya çevrilmesi dışında takibin dışına çıkılamayacağı gerekçesiyle talebin reddi yönünde işlem tesis edildiği, alacaklının icra memurluk işleminin kaldırılması istemiyle şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.

Somut olayda takibin itirazsız kesinleştiği ve rehinli aracın takip tarihinden sonra 25.09.2014 günü kazaya karıştığı anlaşılmıştır.

6102 sayılı TTK'nın 1456. maddesi “Sınırlı aynı hak ile takyit edilmiş bir mal üzerindeki, malike ait menfaat sigortalandığı takdirde, kanunda aksi öngörülmemişse, sınırlı ayni hak sahibinin hakkı sigorta tazminatı üzerinde de devam eder” hükmünü içermektedir.

Bu durumda alacaklının rehin hakkı, sigorta tazminatı üzerinde devam edeceğinden, mahkemece şikayetin kabulü yerine reddi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kabuulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nin 366. ve HUMK'un 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.05.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Dergi: 2015/5