MAHKEMECE DAHA ÖNCE VERİLEN MADDİ TAZMİNAT YİNE ÇOK TAKDİR OLMUŞTUR

Özet

ÖZET: Mahkemece daha önce verilen maddi tazminat yine çok takdir edilmiştir.
Yargıtay YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E: 2014/28574 K: 2015/12581 T: 15.06.2015
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, da-vacı-davalı erkek tarafından, kusur belirlemesi, nafaka ve tazminat miktarları yönünden; davalı-davacı kadın tarafından ise, nafaka ve tazminat miktarları ile faiz yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruş-malı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 15.06.2015 günü duruşmalı temyiz eden davalı-karşı davacı A. (Kağıtçı) geldi, vekili gelmedi. Karşı taraf duruşmalı temyiz eden davacı-karşı davalı S. vekili Av.N. geldi. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-    Dosyadaki yazılara ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre davalı-davacı kadının tüm, davacı-davalı erkeğin ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-    Mahkemece verilen ilk hüküm bozma ilamında belirtilen diğer sebeplerin yanında davalı-davacı kadın yararına hükmedilen maddi tazminatın orantısız ve çok olduğundan bahisle bozulmuştur. Mahkemece bozma ilamına uyularak maddi tazminat konusunda yeniden karar verilmiş ise de; mahkemece maddi tazminata ilişkin verilen hüküm bozmanın amacına uygun değildir.

Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur derecelerine, paranın alım gücüne, ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaatlerin kapsamına nazaran, davalı-davacı kadın yararına hükmolunan maddi tazminat çoktur. Türk Medeni Kanunu'nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Türk Borçlar Kanunu'nun 50. ve devamı maddeleri hükmü nazara alınarak, daha uygun miktarda maddi tazminat (TMK md. 174/1) takdiri gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda (2.) bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu değer bölümlerinin ise yukarıda (1.) bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, durumşa için takdir olunan 1.100,00 TL. vekalet ücretinin Aysel'den alınıp Soner'e verilmesine, aşağıda yazılı temyiz ilam harcının temyiz eden Aysel'e yük-letilmesine, peşin harcın mahsubuna 123.60 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatıran Soner'e geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

Dergi: 2015/5