İŞÇİNİN HAKLI FESHİ • İHBAR TAZMİNATI SATIŞ PRİMİ • FAZLA ÇALIŞMA

Özet

ÖZET: İş sözleşmesi işveren tarafından değil davacı işçi tarafından haklı sebeple feshedilmiş olup, bu durumda davacı işçi ihbar tazminatı alamaz. Sabit ücret + satış primiyle çalışan işçinin fazla çalışma ücretleri hesaplanırken, saat ücreti %50 arttırılmadan sadece %50 zamlı kısım hesaplanmalıdır.
Yargıtay YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E: 2014/6777 K: 2015/20034 T: 02.06.2015
Davacı, davalı işyerinde satış temsilcisi olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin işverence haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek, kıdem, ihbar ve kötüniyet tazminatları ile prim, fazla çalışma, hafta ve genel tatil çalışma alacaklarını istemiştir.

Davalı, davacının iş sözleşmesini kendisinin haksız olarak feshettiğini, fazla çalışma hafta ve genel tatil çalışması yapmadığını, prim alacağı bulunmadığını, taleplerinin zamanaşımına uğradığını savunarak, davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, davalının iş sözleşmesini feshetmekte haksız olduğu, ödenmemiş primleri bulunduğu, fazla çalışma, hafta ve genel tatil çalışması yaptığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Karar taraflar temyiz edilmiştir.

1-    Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı yasal ge-rektirici nedenlere göre davacının tüm davalının ise aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-    İhbar tazminatı yönünden taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.

İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir neden olmaksızın ve usulüne uygun bildirim öneli tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır. Buna göre, öncelikle iş sözleşmesinin Kanunun 23 ve 25 inci maddelerinde yazılı olan nedenlere da-yanmarsızın feshedilmiş olması ve 17 inci maddesinde belirtilen şekilde usulüne uygun olarak ihbar öneli tanınmamış olması halinde ihbar tazminatı ödenmelidir. Yine haklı fesih nedeni bulunmakla bikrlikte, işçi ya da işverenin 26. maddede öngörülen hak düşürücü süre geçtikten sonra fesih yoluna gitmeleri durumunda, karşı tarafa ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü doğar.

Somut olayda mahkemece iş sözleşmesinin işverence haksız olarak feshedildiği belirtilerek davacının ihbar tazminatı hüküm altına alınmıştır. Buna karşın davacı tarafça ibraz edilen 17.08.2010 tarihli ihtarnameye göre iş sözleşmesi işçi tarafından fazla çalışma ve diğer alacaklarının ödenmemesi nedeniyle feshedilmiştir. Bundan sonra 18.08.2010 tarihinde davalı işveren fesih bildiriminde bulunmuştur. İş sözleşmesi davalı işverenden önce davacı işçi tarafından haklı nedenle feshedildiğinden davacının ihbar tazminatı talebinin reddi gerekirken kabulü isabetsizdir.

3- Davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır.

Satış temsilcilerinin fazla çalışma yapı yapmadıkları hususu, günlük faaliyet planları ile iş çizelgeleri de dikkate alınarak belirlenmelidir. Genelde belli hedeflerin gerçekleşmesine bağlı olarak prim karşılığı çalışan bu işçiler yönünden prim ödemeleri yapılan fazla çalışmanın zamsız kısmını karşıladığı Dairemizin kabulündedir.

Somut olayda davacının haftada 18 saat fazla çalışma yaptığı sabittir. Davacı ücret + satış prim ile çalışmıştır. Mahkemeyce hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının fazla çalışma alacağı %150 olarak hesaplanmıştır. Davacı fazla çalışmanın zamsız kısmını almıştır. Mahkemece davacının yalnızca %50 zamlı kısmı hesaplanarak hüküm altına alınmalıdır.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, davalı yaarrına takdir edilen 1.100,00 TL. duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 02.06.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.

Dergi: 2015/5