İŞ HUKUKU •İŞ KAZASI • MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ

Özet

1.8.1998 tarihinde meydana gelen iş kazası sonucu %20, 30 oranında iş göremezliğe uğrayan davacı için takdir edilen 20.000,00 YTL tutarındaki manevi tazminat azdır. Manevi tazminat 25.000,00 YTL olmalıdır.
Yargıtay YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E: 0000/0 K: 0000/0 T: 01.01.0001
Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçeklesen 20.000,00 YTL manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmesi ve davalılar vekilince de duruşma talep edilmesi üzerine, dosya incelenerek, işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 08.04.2008 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalılar vekili ile karşı taraf vekili geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek aynı gün Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

KARAR

1-    Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerekti-rici nedenlere göre davalıların tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddine,

2-    Dava 01.08.1998 tarihinde meydana gelen iş kazası sonucu % 30,20 oranında sürekli iş göremezliğe uğrayan sigortalının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece davacının maddi tazminat isteminin reddine, manevi tazminat isteminin ise kısmen kabulüne karar verilmişse de manevi tazminatın takdirinde yanılgıya düşüldüğü, manevi tazminatın az takdir edildiği anlaşılmaktadır.

Olayın oluş şekline, müterafik kusur oranlarına, davacının duyduğu elem ve ızdırabm derecesine, tarafların sosyal ve ekonomik durumuna, 22.06.1966 gün 1966/7-7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı'nın içeriğine ve öngördüğü koşulların somut olayda gerçekleşme biçimine ve hak ve nesafet kurallarına göre davacı yararına 25.000,00 YTL manevi tazminat yerine 20.000,00 YTL manevi tazminata hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden HUMK'un 438/7. maddesi uyarınca hüküm bozulmamak düzeltilerek onanmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hüküm fıkrasının tümüyle silinerek yerine;

”1- Takdiren 25.000,00 YTL manevi tazminatın 01.08.1998 olay tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalılardan dayanışmalı olarak alınarak davacıya verilmesine, fazla manevi tazminat talebi ile sigorta tahsisleri peşin sermaye değeri ile karşılandığından maddi tazminat talebinin reddine,

2-    Alınması gereken 1.350,00 YTL ilam harcından peşin alınan 688,50 YTL'nin indirimi ile kalan 661,50 YTL ilam harcının davalılardan dayanışmalı olarak tahsili ile Hazine'ye gelir kaydına,

3-    Davacı tarafından başvurma ve peşin harç olmak üzere yatırılan toplam 711,70 YTL harç giderinin davalılardan dayanışmalı olarak tahsili ile davacıya verilmesine,

4-    Reddedilen ve kabul edilen miktarlar nazara alınarak, davacı tarafça yapılan toplam 341.40 YTL yargılama giderinden takdiren 215,00 YTL'nin davalılardan dayanışmalı olarak alınarak davacıya verilmesine, kalan kısmın davacı üzerinde bırakılmasına,

5-    Hüküm tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre, avukat ile temsil edilen davacı yararına hüküm altına alman manevi tazminat miktarı üzerinden 2.800,00 YTL avukatlık ücretinin davalılardan dayanışmalı olarak alınarak davacıya verilmesine,

6-    Hüküm tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre, avukat ile temsil edilen davalılar yararma reddedilen manevi tazminat miktarı üzerinden 2.800,00 YTL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalılara verilmesine, maddi tazminat isteminin reddinin, katsayı değişiklikleri sonucu sigorta tahsisleri peşin sermaye değerindeki artışlardan kaynaklanmasına ve davacının dava açarken bu hususu bilebilmesinin mümkün bulunmamasına göre, maddi tazminatın reddi nedeniyle davalılar yararına avukatlık ücreti verilmesine yer olmadığına,” rakam ve sözcüklerinin yazılmasına ve hükmün bu düzeltilmiş şekli ile ONANMASINA, davacı yararına takdir edilen 550.00 YTL duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, aşağıda yazılı temyiz harcının temyiz edenlere yükletilmesine, 08.04.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.

Dergi: 2008/5