ATANMIŞ MİRASÇILIK • YASAL MİRASÇILIK BELGELERİ

Özet

ÖZET: Anılan fıkra gereğince vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarruflara 1 ay içinde itiraz edilmediği takdirde lehine tasarrufta bulunulan kimseye atanmış mirasçılık belgesi verilmesi gerekmektedir.
Yargıtay YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ E: 2015/2029 K: 2015/4943 T: 30.04.2015
Davacı; vekili tarafından, 06.12.2013 gününde verilen dilekçe ile mi-rasçılık belgesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 09.12.2013 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

Dava, yasal mirasçılık yanında noterde düzenlenen vasiyatname gereğince atanmış mirasçılık belgesi verilmesi istemine ilişkin olup, mahkemece yasal mirasçılık belgesi verilmiştir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 598/1. maddesinde yasal miras-çılık belgesi 2. fıkrada ise atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı belgesi verilmesi hususunu düzenlemiştir. Anılan fıkra gereğince vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarruflara 1 ay içinde itiraz edilmediği takdirde lehine tasarrufta bulunulan kimseye atanmış mirasçılık belgesi verilmesi gerekmektedir.

O halde davacının yasal mirasçılık belgesi ile birlikte vasiyetname ile tasarruf edilen mallar açısından da mirasçılık belgesi verilmesi gerekirken, salt yasal mirasçılık belgesi verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bu sebeplerle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, istek halinde temyiz harcının yatırana iadesine, 30.04.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Dergi: 2015/5